ChampdAction Logo

LIVENESS !

Instant Composed Music & Television

 

Het Liveness project vormt een transmediaal artistiek project dat zich situeert op het raakvlak tussen installatie, performance, theoretische reflectie en muziek.

Het Liveness project ensceneert ruwe en experimentele live-clashes tussen de klank- en beeldsystematiek van alomtegenwoordige media als televisie, computer, games, livecam, internet etc. enerzijds en de ontologie van hedendaagse performance-kunst anderzijds.

Het project stelt de vraag naar de invloed van deze media op het live structureren van tijd en onderzoekt hoe media kunnen inwerken op de structuur van een performance.  Elk nieuw experiment werpt een welomlijnd en specifiek licht op de live-ervaring als een gemediëerde beleving van tijd.

Het Liveness project ambieert de discipline van het instant componeren radicaal uit te diepen: het onmiddellijk compositorisch en tijdstructurerend   denken dat deze muziek zo uniek maakt wordt doelbewust uitgedaagd.  De positie van de'performer-musicus' wordt als het ware getheatraliseerd, gedeconstrueerd en getransformeerd.

Liveness! Instant Composed Music & Television draait om het lege punt, de blinde vlek waarrond het televisuele montagesysteem zichzelf schijnt te organiseren.  Het experiment onderzoekt hoe een live performance door het fenomeen televisie kan worden gestuurd, en verder hoe deze performance het medium kan ombuigen, manipuleren, omarmen, inpalmen, deconstrueren.

De performances ontwikkelen zich binnen de televisuele klank- en beeldstroom zoals die wordt voorgeschoteld aan de kijker-luisteraar.  Het beeld- en klankmateriaal vormt aldus het vertrekpunt, het basismateriaal (of nog de basispartituur) voor een in real time tot stand komende 'live-collage'.

Verschillende tactieken, speelmethodes of denkmodules worden vooraf ontwikkeld en vervolgens live uitgespeeld ten aanzien van de actie op en van het scherm.  De performers streven ernaar via verschillende invalshoeken een complex structuur-denken te construeren: een in zichzelf voortdurend transformerend tekensysteem dat in staat is het hele gegeven, de televisuele context, totaal te verschuiven.

Op de meest lucide momenten zou dit systeem in staat moeten zijn een bevreemdende ommezwaai te creëren die men theoretisch het best kan benaderen met de 'implosie van twee tegengestelde polen' (Baudrillard).  Dit is het punt waarop de polen mekaar overlappen en er een 'contractie' plaats grijpt van de ene pool in de andere.  De verschillende polen zijn dan niet meer van mekaar te scheiden: het ene maakt deel uit van het andere, de verschuiving is compleet geworden.

Maar dit kan enkel een tijdelijk resultaat zijn!

Aldus stuikt het hele systeem ineen; er wordt een nieuwe afstand gecreëerd en er ontwikkelen zich nieuwe patronen die op hun beurt deel zullen worden van nieuwe (teken)systemen.

Waarna er opnieuw wordt ontkoppeld, opnieuw een afstand wordt gecreëerd, nieuwe patronen worden ontwikkeld die op hun beurt weer deel zullen gaan uitmaken van een nieuwe doorwerking...

 

Concept: Thomas Olbrechts

Uitwerking: Collectief ReFLEXible & Champ d'Action

 

uitvoerders

Collectief ReFLEXible:

Thomas Olbrechts, saxofoon

Joachim Devillé, trompet

Stefan Prins, electronics

Champ d'Action: 

Marcel Andriessen, percussie

Toon Callier, elektrische gitaar

Dimitri Daggelinckx, live mixing

Thomas Moore, trombone Kalender

07/11/2010 M HKA - Antwerpen

© 2004-2022 ChampdAction